Menu

Ανάπτυξη παιδαγωγικής δραστηριότητας αξιοποιώντας τον διαδραστικό πίνακα Featured

Ανάπτυξη παιδαγωγικής δραστηριότητας αξιοποιώντας τον διαδραστικό πίνακα

Λόγοι χρησιμοποίησης του διαδραστικού πίνακα

Οι διαδραστικοί πίνακες αποτελούν έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο διάδρασης με ψηφιακό υλικό και πολυμέσα σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης με πολλά άτομα. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο διαδραστικό πίνακα περιλαμβάνουν διαμόρφωση κειμένου και εικόνων, δημιουργία, εκτύπωση και αποθήκευση σημειώσεων για διαμοιρασμό στους μαθητές, έντυπα ή ηλεκτρονικά σε κοινό αποθηκευτικό χώρο στον υπολογιστή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δίνεται η δυνατότητα προβολής ιστοσελίδων και βίντεο από το Διαδίκτυο, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα για Προβολές και Προγράμματα καθώς ο διαδραστικός πίνακας είναι ιδανικός για επίδειξη.

 

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η χρήση του διαδραστικού πίνακα είναι υποβοηθητική, αφού παρουσιάζει εκπαιδευτικές πηγές (πχ ιστοσελίδες, εκπαιδευτικά λογισμικά, παρουσιάσεις, έγγραφα, κλπ), με έναν ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο, κάνοντας την εκπαίδευση πιο διασκεδαστική και για τον εκπαιδευτικό και για τους μαθητές.

Η χρήση του διαδραστικού πίνακα έχει θετικό αντίκτυπο στην συμμετοχή των μαθητών, την προσοχή τους στο μάθημα και την αύξηση των δυνατοτήτων τους να συμμετάσχουν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά μοντέλα και τη δυνατότητα να ενισχύσουν την κατανόηση και την επανάληψη.

 

Παιδαγωγική αξιοποίηση και θεωρητικό πλαίσιο

Η χρήση του διαδραστικού πίνακα, όπως μαρτυρά και η ίδια η λέξη, ευνοεί την διάδραση / διαδραστικότητα, την δυνατότητα δηλαδή της αμφίδρομης επικοινωνίας. Σύμφωνα με την Ρούσσου (2004), «η διαδραστικότητα αφορά στην αμοιβαία ανταλλαγή δράσης μεταξύ ανθρώπων ή μεταξύ ανθρώπων και άψυχων αντικειμένων ή καταστάσεων».

Ο διαδραστικός πίνακας ευνοεί την συνεργατική μάθηση, η οποία είναι το εργαλείο για την ενεργητική μάθηση – μάθηση μέσω της πράξης. Είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία ο μαθητής, είναι ενεργητικός εταίρος στην διαδικασία μάθησης και όχι παθητικός δέκτης. Τα άτομα ή οι ομάδες μαθαίνουν καλύτερα όταν συμμετέχουν ενεργητικά στην διαδικασία μάθησης. Μαθαίνουν δε πολύ καλύτερα, όταν αυτός ο τρόπος μάθησης συνδέεται με την παιγνιώδη μάθηση (πράγμα βασικό στην παιδαγωγική μας δραστηριότητα).

Κατά την ανάπτυξη της συγκεκριμένης παιδαγωγικής δραστηριότητας, αξιοποιούμε κυρίως την παιδαγωγική θεωρία του εποικοδομισμού: Η γνώση δεν λαμβάνεται παθητικά, αλλά χτίζεται σταδιακά και ενεργητικά από το υποκείμενο. Ούτως ή άλλως ο εποικοδομισμός είναι μια θεωρία που βασίζεται στον μαθητή για να επιλέξει και να διαμορφώσει τις πληροφορίες, να κάνει υποθέσεις ώστε να λάβει αποφάσεις και στο τέλος να δομήσει την γνώση. Σύμφωνα με τον εποικοδομισμό η συμμετοχή του μαθητή είναι πολύ σημαντική για την μάθηση και ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την επίτευξη της συμμετοχής.

Σκοπός και στόχοι της παιδαγωγικής δραστηριότητας

Σκοπός της παιδαγωγικής δραστηριότητας είναι η εμπέδωση και επανάληψη πρότερων γνώσεων πάνω στα γεωμετρικά σχήματα, και η εισαγωγή στην έννοια των γεωμετρικών σωμάτων.

Στόχοι είναι μετά το τέλος της παιδαγωγικής δραστηριότητας οι μαθητές:

  • Να έχουν καταλάβει τις διαφορές ανάμεσα στα γεωμετρικά σχήματα και στα γεωμετρικά σώματα
  • Να έχουν εμπεδώσει την διαφορά μεταξύ των σχημάτων (κύκλος, τετράγωνο, τρίγωνο) και να έχουν κατανοήσει τις διαφορές μεταξύ των σωμάτων (πχ, σφαίρα, κύβος, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, κλπ)

Παρουσίαση της παιδαγωγικής δραστηριότητας

Η συγκεκριμένη παιδαγωγική δραστηριότητα καλύπτει και επεκτείνει την ενότητα των γεωμετρικών σχημάτων, στο μάθημα των Μαθηματικών της Γ’ Δημοτικού. Χρησιμοποιεί σαν βασικό εργαλείο μάθησης τον διαδραστικό πίνακα (συνοδεία ηλεκτρονικών υπολογιστών) καθώς και ποικίλες δραστηριότητες γύρω από το διαδίκτυο.

Χρησιμοποιούμε 2 ιστοσελίδες με 2 παιχνίδια αντίστοιχα. Το πρώτο είναι το gravity master και ο δεύτερο είναι το free rider 2

Και τα 2 παιχνίδια είναι κατασκευασμένα με το πρόγραμμα flash.

  • Στο gravitymaster ο χρήστης πρέπει να σχεδιάζει γραμμές και σχήματα προκειμένου να οδηγεί κάθε φορά μια μπάλα σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το παιχνίδι αποτελείται από 25 επίπεδα (levels) με διαβάθμιση στον βαθμό δυσκολίας

Στο freerider 2 ο χρήστης πρέπει να σχεδιάζει γραμμές και καμπύλες προκειμένου να οδηγεί με τα βελάκια του πληκτρολογίου ένα ποδήλατο σε συγκεκριμένη κατεύθυνση (έχοντας προηγουμένως σχεδιάσει τις γραμμές και τις καμπύλες).

 

Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 2 ατόμων. Εναλλάξ, μια ομάδα βρίσκεται στον διαδραστικό πίνακα και οι υπόλοιπες εργάζονται μπροστά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Οι μαθητές είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι τόσο από την χρήση των 2 παραπάνω ιστοσελίδων, όσο και από την χρήση του διαδραστικού πίνακα. Παίζουν και μαθαίνουν για τα γεωμετρικά σχήματα, κατανοούν τις μεταξύ τους διαφορές και βρίσκουν τρόπους χρήσης τους ακόμα και στην καθημερινή ζωή.

Για την χρήση του διαδραστικού πίνακα και γενικά για την επιτυχή έκβαση της παιδαγωγικής δραστηριότητας απαιτούνται:

  1. Γνώσεις βασικού χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ποντίκι, πληκτρολόγιο)
  2. Γνώσεις των βασικών γεωμετρικών σχημάτων.

Η παραπάνω παιδαγωγική δραστηριότητα μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο διδακτικές ώρες.
Στην πρώτη διδακτική ώρα, οι μαθητές ασχολούνται με το παιχνίδι free rider 2 (γεωμετρικά σχήματα) αφού προηγουμένως έχουν κάνει μια μικρή επανάληψη πάνω στην ενότητα αυτή.

Στην δεύτερη διδακτική ώρα, οι μαθητές ασχολούνται με το παιχνίδι gravity master (γεωμετρικά σχήματα και σώματα). Μεταξύ των παραπάνω 2 διδακτικών ωρών κατά τις οποίες χρησιμοποιείται διαδραστικός πίνακας και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, είναι δυνατόν να μεσολαβεί διδακτική ώρα, στην οποία θα υπάρχει θεωρητική προσέγγιση σχετικά με τα γεωμετρικά σχήματα.

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι:

α) οι διαδραστικοί πίνακες έχουν θετική επίδραση ως προς την εμπλοκή των μαθητών

β) δημιουργούνται πρόσθετα κίνητρα για τους μαθητές

γ) ενισχύεται η ικανότητα εξυπηρέτησης διαφορετικών μοντέλων μάθησης (π.χ. εμπεριέχοντας και μαθητές με ειδικές ανάγκες)

δ) υποστηρίζεται η δυνατότητα να ενισχυθεί η αντιληπτική και η μνημονική ικανότητα των μαθητών

ε) βελτιώνεται συνολικά η διαδικασία ανακεφαλαίωσης.

Βιβλιογραφία

Μητάκος Δ., «Από το Μαυροπίνακα στην Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Διαδραστικού πίνακα: Γεωγραφία, Γλώσσα και Μαθηματικά ΣΤ’ Δημοτικού», Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» (Σύρος, 4-6 Μαΐου 2007).

Νιάρρου Β., Γρουσουζάκου Ε., «Ο διαδραστικός πίνακας στην εκπαίδευση», Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» (Σύρος, 4-6 Μαΐου 2007).

Last modified onΤρίτη, 11 Ιουνίου 2013 12:24

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

back to top

aroma piliou banner

WEB 2.0

Follow Us